License agreement

License agreement

.LICENTIEVOORWAARDEN TensorCadCam geldig vanaf 22/11/2001
——————————————————————————–
1. Algemeen
1.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn deze licentievoorwaarden van toepassing op alle door TensorCadCam ontwikkelde en aan gebruikers ter beschikking te
stellen of gestelde softwareproducten.
1.2 Definities:
– TensorCadCam wordt hierna “Licentiegever” genoemd;
– de gebruiker(s) van de softwareproducten wordt / worden “Licentienemer” genoemd;
– de softwareproducten, met inbegrip van alle updates en eventuele latere versies daarvan alsmede alle bijbehorende documentatie, worden “de Software” genoemd;
– het krachtens deze licentievoorwaarden verleende recht wordt “het Gebruiksrecht” genoemd.
1.3 Alle andersluidende voorwaarden en/of eventuele eigen voorwaarden van Licentienemer betreffende het gebruik van softwareproducten worden uitdrukkelijk uitgesloten.
——————————————————————————–
2. Gebruiksrecht
2.1 Licentiegever verleent aan Licentienemer een niet-exclusief en niet-overdraagbaar Gebruiksrecht op de Software, een en ander op de condities als vermeld in deze
licentievoorwaarden.
2.2 De eigendom van en alle rechten van industriële en intellectuele eigendom op de Software blijven te allen tijde bij Licentiegever. Alle eventueel op de Software
voorkomende aanduidingen zoals C (auteursrecht), R (geregistreerd), TM (handelsmerk) of SM (dienstmerk) dienen door Licentienemer onverkort en ongewijzigd
gehandhaafd te blijven.
2.3 Licentienemer zal de Software alleen gebruiken ten behoeve van zijn eigen organisatie op één personal computer, in een Local Area Network (LAN), dan wel een Wide
Area Network (WAN), afhankelijk van het type Gebruiksrecht dat aan hem is verleend. In geval van een LAN is het nimmer toegestaan de Software te gebruiken op
verwerkingseenheden die niet direct onderdeel uitmaken van het LAN waarvoor het Gebruiksrecht is verleend. In de meeste gevallen zal de programmatuur echter geleverd
worden met een zgn. Hardwaresleutel (dongle), waardoor het gebruik beperkt blijft tot 1 personal computer per sleutel.
2.4 Licentienemer zal noch zelf, noch door middel van een concernonderneming waartoe hij behoort, een gelieerde onderneming, tussenpersoon of andere derde:
– de Software of de daarbij behorende documentatie vervreemden of in zekerheid overdragen dan wel aan derden in gebruik afstaan;
– de Software geheel of gedeeltelijk decompileren, disassembleren of reverse engineeren. Een en ander tast evenwel niet de rechten van Licentienemer aan onder
wetgeving welke is aangepast overeenkomstig de Europese Richtlijn Softwarebescherming —(91/250/EEG);
– afgeleide programmatuur of andere op de Software gebaseerde programmatuur schrijven, ontwikkelen of laten ontwikkelen.
2.5 Het is Licentienemer toegestaan reservekopieën van de Software te maken en aan te houden ter vervanging van het oorspronkelijke exemplaar in geval van onvrijwillig
bezitsverlies of beschadiging daarvan. De reservekopieën dienen een identieke kopie van het oorspronkelijke exemplaar te zijn welke steeds van dezelfde labels en
identificaties zijn voorzien.
2.6 Het staat Licentiegever vrij alle hem goed dunkende technische maatregelen te nemen ter bescherming van zijn rechten op de Software.
2.7 De broncode van de Software wordt nimmer aan Licentienemer ter beschikking gesteld.
2.8 Licentienemer zal Licentiegever desgevraagd toegang verlenen tot de locatie(s) waar de Software in gebruik is opdat Licentiegever zich kan overtuigen van de juiste
naleving van deze licentievoorwaarden.
2.9 Niettegenstaande het hierbij verleende Gebruiksrecht, behoudt Licentiegever steeds de volledige en uitsluitende beschikking over alle kennis, kunde en vaardigheden
welke aan de ontwikkeling van de Software ten grondslag liggen. Licentiegever zal steeds gerechtigd zijn de in de vorige zin bedoelde kennis, kunde en vaardigheden ten
behoeve van elke ander gebruiker aan te wenden zonder hiervoor enige vergoeding of compensatie in welke vorm dan ook aan Licentienemer verschuldigd te zijn.
——————————————————————————–
3. Aanvang en einde van het Gebruiksrecht
3.1 Het Gebruiksrecht vangt aan op het moment waarop de Software in gebruiksklare vorm aan Licentienemer ter beschikking wordt gesteld -en eindigt op het moment
waarop de hardwaresleutel die bij de Software ter beschikking is gesteld, wordt vervreemd of definitief buiten gebruik wordt gesteld. Licentienemer zal Licentiegever hiervan
zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
3.2 Voorts wordt het Gebruiksrecht tussentijds, van rechtswege, beëindigd op het moment waarop de krachtens artikel 2.6 ingevoerde maatregelen door Licentienemer wordt
gepasseerd. In zodanig geval is Licentiegever gerechtigd de Software onmiddellijk terug te vorderen, zonder gehoudenheid tot enige restitutie van licentievergoedingen en
met behoud van het recht de door hem deswege geleden schade op Licentienemer te verhalen.
——————————————————————————–
4. Garantie
4.1 Indien gedurende een periode van 3 (drie) maanden, te rekenen vanaf het in artikel 3.1 bedoelde moment van aanvang van het Gebruiksrecht (de garantieperiode) zich
onvolkomenheden in de Software mochten voordoen, dan zal Licentiegever deze kosteloos herstellen. Van onvolkomenheden is sprake indien: 1) de Software
reproduceerbare fouten vertoont, dan wel 2) de Software, voor het geval door Licentiegever terzake productspecificaties zijn verstrekt, niet in overeenstemming met zodanige
specificaties functioneert.
4.2 Voorwaarde voor vorenbedoelde garantie is dat:
– de Software op deskundige wijze en in overeenstemming met de eventueel daarvoor afgegeven specificaties ten aanzien van omgeving, apparatuurconfiguratie en
dergelijke, wordt gebruikt;
– de Software door Licentienemer op het meest recente niveau wordt gehouden door middel van implementatie van de laatst beschikbare updates;
– de apparatuur waarop de Software wordt gebruikt, naar behoren functioneert;
– Licentienemer de Software niet heeft aangepast of pogingen daartoe heeft ondernomen.
4.3 -Gezien de specifieke aard van computerprogrammatuur kan Licentiegever niet garanderen dat de Software steeds foutloos zal functioneren.
——————————————————————————–