Terms of use

1.Toepassing van de Algemene Voorwaarden
Voor de zakelijke relatie tussen TensorCadCam en koper gelden uitsluitend de volgende algemene voorwaarden. Andere voorwaarden door de klant worden door TensorCadCam niet erkend, tenzij TensorCadCam hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk de geldigheid hiervan heeft bevestigd.

2. Aanbieding en opdracht, sluiten van een contract,ontbinding contract
De aanbiedingen van TensorCadCam zijn vrijblijvend en hebben een geldigheid van 1 maand. Een contract komt tot stand en is bindend wanneer er, een schriftelijke opdrachtbevestiging is en/of een factuur van TensorCadCam is, alsmede door levering van bestelde goederen.
Een recht op ontbinding van het contract is niet mogelijk bij software, welke door de klant is ontzegeld en/of bij geleverde online diensten (bijv. software om te downloaden).
TensorCadCam biedt geen produkten aan voor aankoop aan minderjarigen.

3. Levering
Met de levering en betaling van de softwareprogramma’s verkrijgt de klant de eigendom van de schijf/CD en het recht om het programma te gebruiken, in overeenstemming met de voorwaarden van de fabrikant. De klant accepteert de licentievoorwaarden door het installeren van de software. TensorCadCam heeft het recht om in gedeelten te leveren. Leveringen van goederen en/of diensten, anders dan vermeld op de aanbieding, zijn toegestaan, mits het gaat om een key-uitvoering en in alle redelijkheid zijn voor de koper. Bij commerciële transacties zijn eveneens branche-standaardafwijkingen toegestaan. De koopovereenkomst is geen aankoop op proef. Wanneer er sprake is van vertraging en uitvoering over de termijn, afgesproken met TensorCadCam, kan de klant de rechten daarvan alleen maar naar het einde van en de door hem gezette verstreken termijn van tenminste 3 weken geldig maken, tenzij de koper kan bewijzen dat zijn belang als gevolg van overschrijding van de termijn volledig is verdwenen. Als door TensorCadCam de levering vertraagt of de levering niet mogelijk is, geldt het volgende: Tenzij geen grove nalatigheid van TensorCadCam bestaat, wordt de vergoeding van niet rechtstreekse schade, inclusief compensatie voor de verloren arbeidsuren, uitgesloten. TensorCadCam is aansprakelijk voor rechtstreekse schade, maximaal tot het bedrag van de opdracht. Bij commerciële transacties is de aansprakelijkheid van TensorCadCam bij lichte nalatigheid volledig uitgesloten. In geval van niet beschikbaarheid van goederen en niet beschikbaarheid, die zich niet in de invloedssfeer van TensorCadCam bevindt, in het bijzonder bij stakingen, uitsluitingen, materiaal falen, onbeschikbaarheid van de goederen door de leverancier/fabrikant, handelsembargo of rampen, is TensorCadCam gerechtigd van de overeenkomst af te zien. .

4. Prijzen en betalingsvoorwaarden, eigendom en gebruik van titel
Alle prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld. Indien de vervaldatum van de betaling op de orderbevestiging/factuur vermeld is, geldt, als bepalend door de kalender, de betalingstermijn vanaf datum orderbevestiging/factuur. Als klant de vertraging van de levering heeft veroorzaakt, heeft dit geen invloed op de termijnen van de vervaldatum. Verrekening door de klant is alleen mogelijk met tegenvorderingen die onomstreden of wettelijk bindend zijn. In commerciële transacties is er geen recht van retentie door de koper tegenover vorderingen van TensorCadCam. Alle vorderingen van TensorCadCam op de koper, inclusief de vorderingen waarvoor TensorCadCam wissels heeft aangemomen, of heeft ingestemd met de termijnbetalingsregeling, worden onmiddellijk opeisbaar, indien niet aan de betalingsvoorwaarden wordt voldaan of wanneer bij TensorCadCam na het afsluiten van een contract, een significante verslechtering van de financiële omstandigheden van de koper bekend zijn. TensorCadCam heeft het recht om alle uitstaande leveringen en diensten slechts tegen vooruitbetaling of zekerheid uit te voeren. Als geen vooruitbetaling of zekerheid, na het verstrijken van een termijn van 10 dagen na aanvraag, is gemaakt, mag TensorCadCam zich terugtrekken uit het contract. De toekenning van termijnbetalingen sluiten het recht van TensorCadCam niet uit om zich uit het contract terug te trekken.

5. Garantie
Voorwaarde voor garantie:
De geleverde goederen zijn hardware en/of software, waarvan onze voorwaarden op gebruiks omstandigheden, de technische omgeving, evenals de bediening van TensorCadCam onbekend zijn. Garantie voor defecten kan daarom alleen door TensorCadCam geaccepteerd worden, indien de koper een fout op een begrijpelijke manier tegenover TensorCadCam beschrijft, zodat deze kan worden gereproduceerd op locatie van TensorCadCam. TensorCadCam is dus alleen aan garantie verplicht, indien de klant de fout in een schrijven berispend, en alle voor de beschrijving van de fout nodige vereiste documenten en programma-uitvoering logboeken aan overhandigt heeft, opdat het voor TensorCadCam mogelijk is de fout te begrijpen, te lokaliseren en te corrigeren.
De koper dient voor dit doel precieze procesbeschrijvingen, met de omschrijving van de fout en de bijbehorende hardcopies van de programma-uitvoering aan TensorCadCam te sturen. Bovendien dient koper verdere technische omgeving en de defecte schijf/CD of een kopie hiervan aan TensorCadCam te zenden, teneinde aanspraak te hebben op garantieverplichting.
Garantieverplichtende defecten:
De in het contract afgesproken kwaliteit van de geleverde producten of software is vooral afhankelijk van de productbeschrijving van de producent. In zoverre deze niet bestaat volgens de stand van de techniek of onderwerp-specifieke voorwaarden op het moment van bestelling.
TensorCadCam draagt geen aansprakelijkheid of garantie dat de software met latere wetswijzigingen (na datum bestelling), of latere wijzigingen in de behoeften van de gebruikers correspondeert. Elke klant is zelf verantwoordelijk om te beslissen, of een bij TensorCadCam gekocht product op zijn computersysteem kan worden uitgevoerd. TensorCadCam is ervoor aansprakelijk te zorgen dat de verkochte goederen/software volgens de bovenstaande regeling correct is uitgevoerd op een referentiemodel op locatie vanvTensorCadCam, waarvan de typebeschrijving, de besturingssoftware, de interconnecties en andere technische kenmerken op de respective productbeschrijving vermeld zijn.

6. Uitvoering van de garantie
Als er defecten in de geleverde goederen zijn garandeert TensorCadCam vervanging of herstel. Alleen wanneer het herstel een paar keer (meestal drie keer) mislukt, heeft de koper het recht om de koopprijs te verlagen, in overeenstemming met het gebrek, of zich terug te trekken uit het contract. Bij gebruik van de Algemene Voorwaarden voor commerciële transacties is TensorCadCam ook bevoegd om de garantie op de opdracht van haar eigen vorderingen tegenover de fabrikanten, leveranciers of auteurs van de bestaande garantieclaims te beperken, tenzij het defect is veroorzaakt onder de verantwoordelijkheid van TensorCadCam. Kosten van ongegronde klachten worden door de koper betaald.

7. Voorbehoud van Eigendomsrecht en Gebruiksrecht
TensorCadCam houdt zich het recht van eigendom van de geleverde producten voor, evenals voor de als gevolg van hun behandeling en verwerking onststane producten, totdat alle van TensorCadCam nu of hierna bestaande vorderingen tegen de koper zijn voldaan. Eventuele bewerking of verwerking verricht door de koper voor TensorCadCam, is zonder dat voor TensorCadCam verplichtingen ontstaan. De regels over het eigendomsvoorbehoud zijn analoog geldig op het overgedragen recht voor gebruik door de koper. Dit betekent dat de overdracht van gebruiksrechten slechts voorlopig zijn en op elk moment tot de volledige betaling van alle vorderingen tegen de koper van TensorCadCam herroepbaar zijn. Als TensorCadCam zijn eigendomsrecht of gebruiksrecht geldig maakt, of als TensorCadCam de teruggave van de goederen onder deze regeling vereist, betekent dit geen terugtrekking van het contract. De klant heeft het recht om de goederen onder voorbehoud zijn te bewerken en in legaal commercieel verkeer te verkopen zolang hij niet in gebreke met betaling is. Verpanding of overdracht van eigendom als zekerheid is niet toegestaan. De als gevolg van wederverkoop of als gevolg van andere juridische wegen met betrekking tot de voorbehouden goederen ontstaande vordering is met de bestelling volledig aan TensorCadCam overdragen. De koper is toegestaan vorderingen te incasseren, zelfs wanneer deze overgedragen zijn. De bevoegdheid van TensorCadCam de vorderingen zelf te incasseren, blijft van kracht, echter TensorCadCam is verplicht de vorderingen niet zelf in te casseren, zolang de betaling van de klant en andere verplichtingen naar behoren zijn vervuld. TensorCadCam kan verlangen dat koper de overgedragen vordering en de debiteur aan TensorCadCam bekend maakt, alle informaties en relevante documenten die nodig zijn voor de incassering te overleggen en dat de koper zijn debiteur van de overdracht informeert. TensorCadCam verplicht zichzelf zijn gerechtigde vordering, zover vrij te geven als de waarde van de zekergestelde vordering hoger dan 10% is.

8. Beperking van aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van TensorCadCam voor schade die ontstaan is als gevolg van lichte nalatigheid van TensorCadCam of van zijn agenten is uitgesloten. Eveneens bij commerciële transacties is de aansprakelijkheid van TensorCadCam en zijn gemachtigden die hen bij de vervulling ondersteunen in het geval van grove nalatigheid uitgesloten. Bij commerciële transacties is TensorCadCam niet aansprakelijk voor indirecte schade, in het bijzonder voor verlies van gegevens van de koper. De koper is zelf verantwoordelijk voor de regelmatige, dat wil zeggen dagelijkse back-up van zijn data. Bovendien is de aansprakelijkheid van TensorCadCam in commerciële transacties tot het bedrag van de overeengekomen prijs, welke gerelateerde is aan de schade veroorzakende actie, beperkt.

9. Privacy Policy
Data die nodig zijn voor de zakelijke transactie worden opgeslagen en indien nodig bij de afhandeling van de order doorgegeven aan de bij ons aangesloten partners. Alle persoonlijke gegevens worden vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld.

10. Schendbaarheid
Tenzij een bepaling van de Voorwaarden ongeldig is, wordt deze vervangen door een bepaling die wettelijk is toegestaan en het meest dicht bij het commerciële doel van de ongeldige bepaling staat.

11. Plaats van levering, bevoegde rechtbank, toepasselijk recht
Plaats van levering en bevoegde rechtbank, zover toegestaan door de wet, is in ‘s Hertogenbosch. Alleen van toepassing is het recht van het Koninkrijk der Nederlanden, met uitzondering van de uniforme verkoopwet en de uniforme afsluitverkoopwet.

Stand: Juli 2014